مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 05.01.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: