مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 08.03.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: