مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – همراه با شام خداوند – 29.03.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: