مراسم عبادتی ، پرستشی کلیسای عیلام زنده – 26.08.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: