مراسم عبادتی ، پرستشی کلیسای عیلام زنده – 07.04.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: