مراسم عبادتی پرستشی، کليسای عيلام زنده – 22.10.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: