مراسم عبادتی پرستشی، کليسای عيلام زنده – 13.08.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: