مراسم عبادتی پرستشی ویژه پنطیکاست – 09.06.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: