پیغام و پرستش – بیایید مذبح ترک خرده را تعمیر کنیم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 9 آگوست, 2015