مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 14.05.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: