مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 28.05.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: