مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – پنطيکاست – 04.06.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: