مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 2.07.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: