مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 06.08.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: