مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 05.11.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: