مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 01.04.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: