پیغام و پرستش – ترا یتیم و بیکس رها نخواهم کرد – پنطیکاست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 24 می, 2015