مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 22.10.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: