مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 12.02.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: