مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده همراه با شام خداوند – 26.02.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: