مراسم عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 23.04.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: