مراسم عبادتی پرستشی کليسای عیلام زنده – 16.07.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: