مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 04.11.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: