مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 17.05.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: