مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 31.05.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: