مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 14.06.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: