مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 28.06.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: