پیغام و پرستش – ای فرزند از چه اینقدر ترسانی؟

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 24 آگوست, 2014