مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 19.07.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: