مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 02.08.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: