مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 27.09.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: