مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 18.10.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: