مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 25.10.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: