مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 1.11.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: