پیغام و پرستش – دعای پادشاهان در عمل قدرت بسیار دارد

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 8 نوامبر, 2020