پیغام و پرستش – تو در جایهای آسمانی نشانده شده اید

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 15 نوامبر, 2020