پیغام و پرستش – دروازه‌های ملکوت را با پرستش باز کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 29 نوامبر, 2020