پیغام و پرستش – عمقهای خداوند را تفحص کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 6 دسامبر, 2020