پیغام و پرستش – پرستش در روح و راستی‌ قدرت مذهب را میشکند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 13 دسامبر, 2020