مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 07.05.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: