مراسم عبادتی پرستشی کلیسای عیلام زنده – 14.10.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: