مراسم عبادتی پرستش کلیسای عیلام زنده – 05.07.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: