( مراسم ويژه عيد نوروز 2577 ) کليسای عيلام زنده 20.03.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: