مراسم ویژه رستاخیز عیسی مسیح کلیسای عیلام زنده – 21.04.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: