مراسم ویژه نوروز سال 2579 کليسای عيلام زنده – 22.03.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: