مراسم ویژه نوروز کلیسای عیلام زنده – 24.03.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: