پیغام و پرستش – هفت کرنای یوبیل

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 25 سپتامبر, 2022