همراه با تيم پرستشی کليسای ايرانيان سانيول در کليسای عيلام زنده اِسن – 26.06.2016

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 26 ژوئن, 2016