پیغام و پرستش – هویت ایماندار در تثلیث

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 14 آگوست, 2022