وارد شدن به عمقهای خدا – 26.05.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: